За Нас

Кои сме ние?

“СТАК” ООД е специализирана в производството на отливки от черни и цветни метали по класически и центробежни технологии.

  Най-силната страна на дружеството е постоянния контрол на качеството, от входящите суровини до готовия продукт.

​​  Персоналът е от 27 души професионално обучен и квалифициран като всички те са разпределени по производствени звена на предприятието.


 

За следенето на процеса на работа се грижат четири оперативни мениджъра, чиято основна задача е контрол на качеството във всеки един етап от жизненият път на изделието до неговото тестване в оборудвана за целта лаборатория.

Новини

ЕС-png-1-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.png

СТАК ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура:BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.089-3790

Договор №: BG16RFOP002-2.089-3790-C01

Наименование на проекта: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Дата на сключване на договора: 02.11.2021г.

Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 02.02.2022г.

Продължителност на изпълнение (в месеци): 3 месеца

Място на изпълнение: с.Дрангово (общ.Петрич)

Общ размер на допустимите разходи (в лева): 50 000.00

Размер на съфинансирането от бенефициента(в лева):0

Размер на съфинансирането от Съюза (в лева): 42 500.00

Национално финансиране (в лева): 7 500.00 лв.

Кратко описание на проекта: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Цел/и на проекта/информацията: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.